Slide background

FUNDACJA ROZWOJU NEUROREHABILITACJI „BALONEM DO GWIAZD”

Fundacja powstała w wyniku współdziałania osób, marzących o stworzeniu organizacji wspierającej potrzebujących wiedzą, doświadczeniem i środkami. Została założona w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także w celu wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, terapeutycznym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.

Fundatorzy Fundacji „Balonem do gwiazd” posiadają doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii niemowląt, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i osób starszych 55+, i do tych grup adresują swoje działania, zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w życiu codziennym, poprzez zmniejszenie ograniczeń, będących następstwem dysfunkcji w rozwoju, choroby bądź podeszłego wieku. Poprzez swoje działania Fundacja stwarza również możliwość kompetentnej pomocy osobom i instytucjom wymagającym specjalistycznego wsparcia, dzięki wdrażanym społecznym akcjom i projektom stałym.

Równoległą działalnością Fundacji jest  tworzenie przestrzeni umożliwiającej edukację w zakresie obszaru neurorehabilitacji realizowanej w formie warsztatów i sesji szkoleniowych.

Cele Fundacji

Głównym celem Fundacji jest podejmowanie wszechstronnych działań w obszarze rehabilitacji dzieci, dorosłych osób niepełnosprawnych oraz osób po 50 roku życia.

Celami Fundacji są w szczególności:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.
 2. Rozwój wiedzy i kompetencji specjalistów w obszarze rehabilitacji.
 3. Pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 4. Działalność charytatywna.
 5. Organizacja i promocja wolontariatu.
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 7. Działalność na rzecz rozwoju neurorehabilitacji w Polsce i zagranicą
 8. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.
 9. Działalność na rzecz osób po 50 roku życia.
 10. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz wymiany dobrych praktyk.
 13. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. upowszechnianie wiedzy z zakresu neurorehabilitacji,
 2. wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 3. wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób po 50 roku życia,
 4. działalność profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 5. prowadzenie wszelkich działań mających na celu gromadzenie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych np. poprzez aukcje, licytacje, kwesty, zbiórki pieniędzy organizowane podczas imprez, akcji i programów charytatywnych oraz za pośrednictwem Internetu i portali społecznościowych, a także udział w programach krajowych i międzynarodowych,
 6. ochronę praw dzieci niepełnosprawnych,
 7. ułatwianie osobom niepełnosprawnym dostępu do nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistów,
 8. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii, 
 9. wspieranie finansowe, rzeczowe osób chorych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych i pokrzywdzonych – w szczególności dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów,
 10. organizowanie terapii zajęciowej,
 11. organizowanie, finansowanie, prowadzenie świetlic, punktów konsultacyjno- doradczych, centrów wsparcia, ośrodków terapeutycznych, rehabilitacyjnych dla osób chorych, niepełnosprawnych lub pokrzywdzonych społecznie i psychicznie i ich rodzin,
 12. prowadzenie działań mających na celu pozyskanie ofiarodawców dla realizacji celów statutowych,
 13. upowszechnianie i organizacja wolontariatu,
 14. ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osobom niepełnosprawnym oraz osobom po 50 roku życia,
 15. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych,
 16. organizowanie koncertów, warsztatów, wystaw, kampanii społecznych, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów, audycji, produkcja i wydawanie publikacji.

Dokumenty do pobrania: