Slide background

JESTEM WCZEŚNIEJ

to pilotażowy program podnoszący umiejętności wychowawcze rodzin i ich zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w opiece nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi i niemowlętami zagrożonymi dysfunkcjami w rozwoju.

Image

WCZEŚNIAK to nie tylko mniejsze dziecko. Przedwczesne przyjście na świat ma wpływ na rozwój i zdrowie dziecka. Niejednokrotnie stanowi bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia i życia i bezpieczeństwo wcześniaków składa się wiele elementów – odpowiednia opieka okołoporodowa, żywienie i pielęgnacja w pierwszych dniach życia na oddziale neonatologicznym, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO I DOBRA ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W DOMU, już po opuszczeniu oddziału.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest podniesienie kompetencji, nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych, poszerzanie wiedzy oraz ukształtowanie wśród rodziców postaw, które sprzyjają zwiększaniu zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w wychowywaniu i wspieraniu dziecka przedwcześnie urodzonego, zagrożonego dysfunkcją w rozwoju lub niepełnosprawnością.

GŁÓWNY CEL BĘDZIE REALIZOWANY POPRZEZ:

 • udzielenie pomocy rodzinom w zakresie
  kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem przedwcześnie urodzonym
  i niemowlętami zagrożonym deficytami w rozwoju
 • udzielenie indywidualnego poradnictwa w zakresie pracy z dzieckiem zagrożonym deficytami w rozwoju z racji wcześniactwa i dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością,
 • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu deficytów rozwojowych ich dziecka poprzez udział w treningach kompetencyjnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych;
 • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka poprzez udział w cyklu warsztatowym
Image

ETAP 1 – REKRUTACJA:

UDZIAŁ RODZIN W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROWADZIMY

W OKRESIE 15.07.2022 – 31.10.2022 (decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie warunków):
 • mieszkańcy województwa łódzkiego;
 • rodziny sprawujące opiekę wychowawczą nad dzieckiem z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych od 0 do 12 miesiąca życia;
 • rodziny sprawujące opiekę wychowawczą nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym, u których stwierdza się duże ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwojowych, a które spełniają przynajmniej jeden z pięciu poniższych warunków:
 • urodziły się z masą ciała poniżej 1500 gramów
 • stwierdzono u nich zaburzenia neurologiczne lub nieprawidłowości w badaniach obrazowych OUN
 • urodziły się w ciężkiej zamartwicy
 • rozpoznano u nich wady rozwojowe oraz zespoły genetyczne
 • długa hospitalizacja z wystąpieniem powikłań w stanie zdrowia

Wypełnioną kartę należy wysłać na adres: b.chrzanowska@balonemdogwiazd.org

ETAP 2 - INDYWIDUALNE PORADNICTWO:

Spełniająca wymogi formalne każda zakwalifikowana do programu rodzina w kolejnym etapie zaproszona zostanie na spotkanie z ZAKRESU INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA WYCHOWAWCZEGO, prowadzonego przez specjalistów (psycholog lub pedagog specjalny lub coach/trener zmiany).

Metodami aktywnymi dany specjalista wraz z rodziną PODCZAS 2 GODZINNEGO SPOTKANIA zanalizuje sytuację rodzinną biorąc pod uwagę obszary tj.:

 • Specyficzne potrzeby dziecka i ich zaspokajanie przez rodziców oraz indywidualne potrzeby małżonków.
 • Udział rodziców w planowaniu przyszłości dziecka z dysfunkcjami w rozwoju – wspieranie i/czy ograniczanie?
 • Między empatią i asertywnością, dbałością o związek i samorozwój. 


Wśród 10 rodzin zostanie (w zależności od pilności potrzeb) rozdysponowane łącznie 80 godzin (1 spotkanie 50 minut) treningu, podczas którego wskazani terapeuci (fizjoterapeuta, psycholog, lekarz pediatra, lekarz rehabilitacji) będą pracowali z rodzinami metodą treningu i instruktażu nad:

 • wsparciem terapeutycznym rozwoju dziecka (masaż / zabawy / pozycjonowanie / terapia w
  warunkach domowych);
 • codzienną pielęgnacją dziecka w warunkach domowych (pozycjonowanie, karmienie, higiena snu, zabawy rozwojowe);
 • wzmocnienie rodziny: wyposażenie w wiedzę o potrzebach dziecka – o jego higienie, o formach komunikacji, o możliwościach samodzielności, o własnej higienie psychicznej, okazywanie zrozumienie reakcjom rodzicielskim (kryzys);


ETAP 3 – WARSZTATY DLA RODZICÓW:

Ponadto w celu wsparcia społecznego wszyscy rodzice będą mieli możliwość udziału w 2 aktywnych workshopach podnoszących umiejętności i kompetencje wychowawcze z zakresu:

 1. Trening rozpoznawania własnych emocji i kierowania nimi - rodzicielskie mindfulness.
 2. Sztuka komunikacji i negocjacji w rodzinie.